96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สารบัญ

No. Sections Update
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 1  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 1  
2 ตรรกะในการแก้ปัญหาและโครงสร้างโปรแกรม  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 2  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 2  
3 การพัฒนาโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 3  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 3  
การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 4  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 4  
 ภาษาจาวา  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 5  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 5  
 ความรู้เบื้้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 6  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 6  
 คำสั่งการเลือกในภาษาจาวา  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 7  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 7  
 8  คำสั่งการทำซ้ำในภาษาจาวา  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 8  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 8  
 9  อาร์เรย์  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 9  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 9  
 10  โครงสร้างข้อมูล  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 10  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 10  
11   การเรียงลำดับและการ้คนหาข้อมูล  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 11  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 11  
 12  การโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ของภาษาจาวาขั้นพื้นฐาน  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 12  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 12  
 13  การโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ของภาษาจาวาขั้นประยุกต์  
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 13  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 13  
 14 โปรแกรมเธรดและภาษาจาวาบนเว็บ   
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 14  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 14  
15  ข้อผิดพลาดระหว่างโปรแกรมทำงานและการรับส่งข้อมูล   
   - แบบประเมินก่อนเรียน หน่วยที่ 15  
   - แบบประเมินหลังเรียน หน่วยที่ 15