Basic JavaWeb ตอนที่ 11 Method getById

ในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลโดยใช้ id หรือรหัสของหนังสือในการค้นหา….

จากระบบหน้าบ้านในกรณีนี้คือเราคลิกที่ภาพหนังสือแล้วจะปรากฏรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้น การทำงานเบื้องหลังคือเมื่อภาพหนังสือเล่มใดถูกคลิกมันจะส่งค่า id ของตัวเองไปให้เมธอด getById() ทำงาน

basic_javaweb_11_01

ภาพที่ 1 การแสดงรายละเอียดของหนังสือ

การทำงานก็คลาย ๆ เมธอด getAll ในตอนที่ 7 นะคะ เพียงแต่ว่าเรามีเงื่อนไขเพิ่มคือให้ดึงหนังสือเล่มที่มี id ตรงกับค่าที่รับมาแสดงเท่านั้น แน่นอนว่ามันต้องมีหนังสือเพียงเล่มเดียวก็เลยคืนค่าเป็นออบเจ็กต์ของคลาส Book กลับไป ไม่ได้ส่งกลับเป็น List เหมือนเมธอด getAll ลองดูโค้ดกันค่ะ

basic_javaweb_11_02

ภาพที่ 2 โค้ดในไฟล์ BookDaoImpl.java | Method getById()

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จเราก็มาทดสอบกันเลย สร้าง Java Main Class.. ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า TestGetById.java เก็บไว้ใน Package test แล้วเขียนโค้ดดังต่อไปนี้ลงไป

basic_javaweb_11_03

ภาพที่ 3 ทดสอบ Run ไฟล์ TestGetById.java

basic_javaweb_11_04

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์

สรุปโค้ดทั้งหมดดังนี้


>>> เรียนรู้ MVC ด้วย โปรเจ็กต์ Basic JavaWeb

ภาคที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)

Basic JavaWeb ตอนที่ 1 Introduction
Basic JavaWeb ตอนที่ 2 Overview
Basic JavaWeb ตอนที่ 3 Structure

ภาคที่ 2 Model (ส่วนติดต่อกับข้อมูล)
Basic JavaWeb ตอนที่ 4 Connection Datebase
Basic JavaWeb ตอนที่ 5 Create Model
Basic JavaWeb ตอนที่ 6 Create DAO
Basic JavaWeb ตอนที่ 7 Method getAll()
Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert()
Basic JavaWeb ตอนที่ 9 Method isUpdate()
Basic JavaWeb ตอนที่ 10 Method isDelete()
Basic JavaWeb ตอนที่ 11 Method getById()
Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword()

ภาคที่ 3 Controller และView (ส่วนของการควบคุมการทำงานและการแสดงผล)

ออกแบบ Template
– HTML
– CSS
– JavaScript
– JSP (EL, JSTL)

เชื่อมต่อ Controller และ View

เชื่อมต่อ Model -> Controller -> View

สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|