Java การสร้างคลาส (class)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ (user) โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. รหัสผู้ใช้
 2. ชื่อผู้ใช้
 3. รหัสผ่าน

และมีความสามารถดังต่อไปนี้

 1. สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ได้
 2. สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้
 3. สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้
 4. สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้ได้

ออกแบบคลาส

จากโจทย์ที่ให้มา เราจะตั้งชื่อคลาสว่า User จากนั้นออกแบบคลาสให้มีตัวแปรดังต่อไปนี้

 1. String userId           // รหัสผ่าน
 2. String username       // ชื่อผู้ใช้
 3. String password       // รหัสผ่าน

และมีเมธอด (method) ดังต่อไปนี้

 1. void addUser(…)       // เพิ่มข้อมูลผู้ใช้
 2. void editUser(…)      // แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
 3. void deleteUser(…)  // ลบข้อมูลผู้ใช้ 
 4. void showUser()      // แสดงข้อมูลผู้ใช้

 

เขียนโปรแกรม

เปิดโปรแกรม NetBeans IDE ขึ้นมา และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า “Java Class
 2. สร้าง package ชื่อว่า multibooks
 3. สร้างไฟล์ Java Class… ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า “User

เราจะได้โครงสร้างโปรเจ็กต์ดังนี้

และเขียนโค้ดต่อไปนี้ลงไปในไฟล์ User.java

 

เมธอด addUser(…)

เมธอดนี้รับพารามิเตอร์ (parameter) เข้ามา 3 ตัวคือ userID, username และ password เราจะจำลองเหตุการณ์ว่า เมื่อรับค่าเข้ามาแล้วโปรแกรมก็นำค่านั้นไปบันทึกลงฐานข้อมูล และแจ้งผลการทำงานกลับมาโดยการแสดงผลว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”

 

เมธอด editUser(…)

เมธอดนี้รับพารามิเตอร์ (parameter) เข้ามา 3 ตัวคือ userID, username และ password เราจะจำลองเหตุการณ์ว่า เมื่อรับค่าเข้ามาแล้วโปรแกรมก็นำค่านั้นไปแก้ไขข้อมูลในตารางในฐานข้อมูล และแจ้งผลการทำงานกลับมาโดยการแสดงผลว่า “แก้ไขข้อมูลสำเร็จ”

 

เมธอด deleteUser(…)

เมธอดนี้รับพารามิเตอร์ (parameter) เข้ามา 1 ตัวคือ userId เราจะจำลองเหตุการณ์ว่า เมื่อรับค่าเข้ามาแล้วโปรแกรมก็นำค่านั้นไปค้นหาในตารางในฐานข้อมูล เมื่อพบ userId ที่ตรงกันก็จะลบข้อมูลนั้นทิ้งไป และแจ้งผลการทำงานกลับมาโดยการแสดงผลว่า “ลบข้อมูลสำเร็จ”

 

เมธอด showUser()

เมธอดนี้ไม่มีการรับค่าใด ๆ เข้ามา แต่จะทำหนเที่แสดงผลข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งก็คือค่าที่อยู่ในตัวแปรต่าง ๆ ทั้ง 3 ตัว คือ userID, username และ password สามารถแข้ยนโค้ดได้ดังนี้

 

ตอนนี้โค้ดทั้งหมดในคลาส User.java มีดังนี้

 

สรุป

การสร้างคลาส (class) เป็นมุมมองของการออกแบบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ต้องนำมาใช้งาน เราก็ทำการประกาศตัวแปร (variable) เอาไว้ และมีความสามารถอะไรบ้างที่เร้าต้องการใช้งาน เราก็สร้างเมธอด (method) ขึ้นมา และเขียนโค้ดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ลงไปในเมธอดนั้น ๆ

 


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|