สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

[ coming soon !!! ]

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

[ coming soon !!! ]

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

[ coming soon !!! ]

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

[ coming soon !!! ]

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

[ coming soon !!! ]

27103 สื่อการศกษาพัฒนสรร

[ coming soon !!! ]

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

[ coming soon !!! ]

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

[ coming soon !!! ]

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ coming soon !!! ]

27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

[ coming soon !!! ]