สาขาวิชาศิลปศาสตร์

11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

[ coming soon !!! ]

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

[ coming soon !!! ]

11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม

[ coming soon !!! ]

11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

[ coming soon !!! ]

11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

[ coming soon !!! ]

11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง

[ coming soon !!! ]

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

[ coming soon !!! ]

11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

[ coming soon !!! ]

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

[ coming soon !!! ]

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

[ coming soon !!! ]

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

[ coming soon !!! ]

12307 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

[ coming soon !!! ]

13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน

[ coming soon !!! ]

13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

[ coming soon !!! ]

13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

[ coming soon !!! ]

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

[ coming soon !!! ]

13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

[ coming soon !!! ]

13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

[ coming soon !!! ]

13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

[ coming soon !!! ]