เทคโนโลยีการศึกษาคืออะไร ?

คำว่า “Technology” มาจากภาษาลาติน คือ Techno + Logos หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการ หรือการศึกษาวิธีการ ตามแนวคิดตะวันตก เทคโลยีการศึกษาจำแนกได้ 2 แนวคิด คือ...

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science Concept )

ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นระบบการนำผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาใช้ในด้านการศึกษา ประกอบด้วย

  • วัสดุ (Materials) ที่เป็นสิ่งสิ้นเปลือง หรือ Software
  • อุปกรณ์ (Equipment) ที่เป็นสิ่งคงทนถาวร หรือ Hardware

โดยทั้งสองประเภทนี้จะต้องใช้ควบคู่กัน

 

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)

ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นระบบประยุกต์หลักการทาง

  • จิตวิทยา
  • สังคมศาสตร์
  • มานุษย์วิทยา

ผสมผสานกับผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาและผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นวิธีการจัดการระบบ (Systems Approach) ที่มีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่อง

  • การวิเคราะห์ผู้เรียน
  • การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ในรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  • การกำหนดวิธีการและสื่อการสอน
  • การกำหนดแนวทางการประเมินผล

ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันมาก

 

ความแตกต่าง

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ และแนวคิดทางพฤติกรรมมศาสตร์แตกต่างกันคือ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นการนำผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมาใช้ในด้านการศึกษาในรูปแบบวัสดุและอุปกรณ์ ส่วนแนวคิดทางพฤติกรรมมศาสตร์จะเน้นวิธีการ

 

สรุป

เทคโนโลยีการศึกษาเป็นระบบการประยุกต์ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์(วัสดุ) และวิศวกรรม (เครื่องมืออุปกรณ์) ผสมผสานกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์(วิธีการ) มาใช้ในการดำเนินการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการจัดระบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดก็ตาม

 

 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|