32302 การจัดการการตลาด

สรุป “32302 การจัดการการตลาด”

No. Title & Descriptions Action
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด เข้าเรียน
2 การวางแผนการตลาด เข้าเรียน
3 ระบบสารสนเทศการตลาด เข้าเรียน
4 สภาวะแวดล้อมการตลาด เข้าเรียน
5 การวิเคราะห์การตลาดและพฤติการการซื้อ เข้าเรียน
6 การแข่งขันทางการตลาด เข้าเรียน
7 การตลาดเป้าหมาย เข้าเรียน
8 การจัดการผลิตภัณฑ์ เข้าเรียน
9 การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าเรียน
10 การจัดการราคา เข้าเรียน
11 การจัดการการจัดจำหน่าย เข้าเรียน
12 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
เข้าเรียน
13 การจัดการการส่งเสริมการตลาด
การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง
เข้าเรียน
14 การจัดองค์การ การปฏิบัติการ
การประเมินผล และการควบคุมการตลาด
เข้าเรียน
15 การตลาดเฉพาะด้าน เข้าเรียน