Basic JavaWeb ตอนที่ 10 Method isDelete

สำหรับเมธอดนี้ isDelete() จะรับค่า id หรือรหัสของหนังสือมาใช้ในการลบข้อมูลของหนังสือที่มีหมายเลข id ตรงตามค่าที่รับเข้ามา…

basic_javaweb_10_01

ภาพที่ 1 คลิกที่กากบาทสีแดงเพื่อลบหนังสือ

จากภาพที่ 1 หนังสือทุกเล่มจะมีรหัสประจำเล่มของตัวเองอยู่ เมื่อปุ่มลบปุ่มใดถูกคลิกมันก็จะเรียกใช้เมธอด isDelete() พร้อมกับส่งรหัสของตัวเองไปให้เมธอดทำงานด้วย ลองดูข้อมูลในตาราง Book ในภาพที่ 2

basic_javaweb_10_02

ภาพที่ 2 ข้อมูลในตาราง Book

ในเมธอด isDelete() เราจะเขียนโค้ดได้ดังต่อไปนี้

basic_javaweb_10_03

ภาพที่ 3 โค้ดในไฟล์ BookDaoImpl.java | isDelete()

หลังจากนั้นสร้างคลาส TestDelete.java ขึ้นมา เก็บไว้ใน Package test แล้วเขียนคำสั่งในการทดสอบลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล โดยส่งค่า id ที่ 2 ไป

basic_javaweb_10_04

ภาพที่ 4 โค้ดในไฟล์ TestDelete.java

basic_javaweb_10_05

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์การ Run ไฟล์ TestDelete.java

หากไม่มีข้อผิดพลาดลองไปดูข้อมูลในฐานข้อมูลว่าหนังสือเล่มที่มี id ที่เราสั่งลบหายไปจากตาราง Book หรือไม่ (กดปุ่ม refresh ด้วยนะคะ)

basic_javaweb_10_06

ภาพที่ 6 ตารางข้อมูล id ที่ 2 ถูกลบออกไป

สรุปโค้ดทั้งหมดมีดังนี้


>>> เรียนรู้ MVC ด้วย โปรเจ็กต์ Basic JavaWeb

ภาคที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)

Basic JavaWeb ตอนที่ 1 Introduction
Basic JavaWeb ตอนที่ 2 Overview
Basic JavaWeb ตอนที่ 3 Structure

ภาคที่ 2 Model (ส่วนติดต่อกับข้อมูล)
Basic JavaWeb ตอนที่ 4 Connection Datebase
Basic JavaWeb ตอนที่ 5 Create Model
Basic JavaWeb ตอนที่ 6 Create DAO
Basic JavaWeb ตอนที่ 7 Method getAll()
Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert()
Basic JavaWeb ตอนที่ 9 Method isUpdate()
Basic JavaWeb ตอนที่ 10 Method isDelete()
Basic JavaWeb ตอนที่ 11 Method getById()
Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword()

ภาคที่ 3 Controller และView (ส่วนของการควบคุมการทำงานและการแสดงผล)

ออกแบบ Template
– HTML
– CSS
– JavaScript
– JSP (EL, JSTL)

เชื่อมต่อ Controller และ View

เชื่อมต่อ Model -> Controller -> View

สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|