เทคโนโลยีการศึกษาคืออะไร ?

คำว่า “Technology” มาจากภาษาลาติน คือ Techno + Logos หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการ หรือการศึกษาวิธีการ ตามแนวคิดตะวันตก เทคโลยีการศึกษาจำแนกได้ 2 แนวคิด คือ...

Read More