Java Basic 2

ความรู้พื้นฐาน

– ภาพรวมของภาษา Java

– การติดตั้งและปรับแต่ง JDK

– การดาวนโหลด NetBeans IDE

– การแปลภาษาของ Java

– Class คืออะไร ?

– Object คืออะไร ?

– ความแตกต่างระหว่าง Class และ Objects


คำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก

– if

– if…else

– if ซ้อน if ตอนที่ 1

– if ซ้อน if ตอนที่ 2

– switch

คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ

– while

– do…while

– for

– for each

– ความแตกต่างระหว่าง for กับ for each

การใช้งานอาเรย์ (array)

– array คืออะไร

Java เชื่อมต่อ MySQL พื้นฐาน

– Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 1

– Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 2

– Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 3

– Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 4

– Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 5

Java GUI (Basic)

Basic ตอนที่ 1 วิธีสร้าง JFrame

Basic ตอนที่ 2 วิธีการเปิดหน้า JFrame ด้วยคลาสอื่น

Basic ตอนที่ 3 การกำหนดให้ JFrame อยู่ตรงกลาง

Basic ตอนที่ 4 ทำความรู้จักกับ Label และ TextField

Basic ตอนที่ 5 ทำความรู้จักกับ Button

ตัวอย่างโปรเจ็กต์: เช็คผลสอบ

ตอนที่ 1 (ภาพรวมของระบบ)
ตอนที่ 2 (ระบบฐานข้อมูล)
ตอนที่ 3 (เชื่อมต่อ Java กับ Database)
ตอนที่ 4 (สร้างออบเจ็กต์เก็บข้อมูล)
ตอนที่ 5 (ประมวลผลข้อมูล)
ตอนที่ 6 (ดึงข้อมูลจากตาราง)
ตอนที่ 7 (นำข้อมูลไปแสดงผลจริง)

 

Basic ตอนที่ 5 ทำความรูจักกับ Combo Box

Basic ตอนที่ 6 ทำความรู้จักกับ JTable

 

 

ทำความรู้จักกับ MVC

– MVC คืออะไร?

Model

– Model คืออะไร?

– การสร้างไฟล์ Model

View

– ทำความรู้จักกับโปรแกรม Netbeans IDE

– ทำความรู้จักกับ JFrame

– ทำความรู้จักกับ JPanel

– ทำความรู้จักกับ Label

– ทำความรู้จักกับ Text Field

– ทำความรู้จักกับ Password Field

– ทำความรู้จักกับ Button

– ทำความรู้จักกับ Combo Box

– ทำความรู้จักกับ Table

 

Controller

– Controller คืออะไร?

– การสร้างไฟล์ Controller

 

Java GUI (MVC)

MVC ตอนที่ 1 การดึงปุ่ม JButton มาทำงานที่ Controller

MVC ตอนที่ 2 การดึง JTextField มาทำงานที่ Controller

ตัวอย่างโปรเจ็กต์: รายชื่อผู้ติดต่อ

ตอนที่ 1 (ภาพรวม)

ตอนที่ 2 (ฐานข้อมูล)

ตอนที่ 3 (Model)

ตอนที่ 4 (View)

ตอนที่ 5 (Controller & Service)

ตอนที่ 6 (ทดสอบโปรแกรม)

ตอนที่ 7 (DAO)

 

 

ตัวอย่างโปรเจ็กต์: คำนวณเวลาทำงาน

ตอนที่ 1 …

ตอนที่ 2 …

ตอนที่ 3 …

ตอนที่ 4 …

ตอนที่ 5 …

ตอนที่ 6 …

ตอนที่ 7 …