Java การทำให้เกิดทางเลือกด้วยคำสั่ง if else

if else เป็นคำสั่งคล้าย ๆ กับ คำสั่ง if ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข
แต่เพิ่มในส่วนของ else ขึ้นมา

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานหลัง if
ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานหลัง else

mystou-com-java-if-else-01-1

ตัวอย่าง : การใช้คำสั่ง if else

ผลลัพธ์ : กรณี กดปุ่ม Enter ไม่ได้กรอกข้อมูลใด ๆ จะเห็นว่า คำสั่งในส่วนของ else ทำงาน

mystou-com-java-basic-35-1

เราใช้คำสั่ง if…else ในกรณีที่มี 1 เงื่อนไข แต่เกิดเหตุการณ์ได้ 2 ทางเลือก คือ กรณีเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานบางอย่าง หลังคำสั่ง if และ กรณีเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานบางอย่างหลัง else

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic