Java การทำให้เกิดทางเลือกด้วยคำสั่ง if ซ้อน if

if nested if คือ การใช้คำสั่ง if ซ้อนกันหลาย ๆ เงื่อนไข ซึ่งมีอยู่มี 2 รูปแบบ คือ

1. if ซ้อนอยู่ใน if ลึกลงไปกี่ระดับก็ได้
2. เป็นการใช้ if else if หลาย ๆ เงื่อนไขต่อเนื่องกัน

if ซ้อน if แบบที่ 1
ใช้ในกรณีมีการตรวจสอบเงื่อนไขหลายระดับ

รูปแบบ :
mystou-com-java-if-nested-if-01
ใน ตอนที่แล้ว จากการใช้คำสั่ง if else เราได้โค้ดแบบนี้มา

ปัญหาคือว่า ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้กรอกชื่อเข้ามา
เราต้องการให้โปรแกรมถามชื่อผู้ใช้อีกครั้ง เราจะเขียนโค้ดได้อย่างไร ?

ได้ศึกษาเรื่องเมธอด (method) มาแล้ว
คราวนี้เราจะแบ่งคำสั่งต่าง ๆ ไปสร้างเป็นเมธอด
เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานคำสั่งเดิม ๆ ซ้ำได้
โดยไม่ต้องเขียนใหม่ หรือ Copy โค้ดให้วุ่นวาย
และง่ายในการแก้ไขภายหลัง

ตัวอย่าง : if nested if แบบที่ 1

ผลลัพธ์ : กรณี ไม่กรอกชื่อครั้งแรก และกรอกชื่อครั้งที่ 2

mystou-com-java-basic-36-1

if ซ้อน if แบบที่ 2 :
ใช้ในกรณีมีหลาย ๆ เงื่อนไข แต่มีทางเลือกที่ถูกต้องเพียง 1 ทางเลือก

รูปแบบ :
mystou-com-java-if-nested-if-02

ตัวอย่าง : if nested if แบบที่ 2
โปรแกรมรับค่าตัวเลข 1-7 แล้วแสดงวันต่าง ๆ
เริ่มต้นวันจันทร์ คือ วันที่ 1 ไปจนถึงวันอาทิตย์ เป็นวันที่ 7

คำสั่ง สุดท้าย การณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใด ๆ เลย
โปรแกรมจะทำงานที่ else ที่ไม่มีวงเล็บเงื่อนไขใด ๆ
กรณีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้กรอกเลข 1 – 7 เข้ามาในโปรแกรม

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic