Java การทำให้เกิดทางเลือกด้วยคำสั่ง if

if เป็นคำสั่งในการตรวจสองเงื่อนไขบางอย่าง
ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำคำสั่ง หลัง if
ถ้าเป็นเท็จ จะข้ามคำสั่ง if ไป

mystou-com-java-if-01-1

ตัวอย่าง : โปรแกรมรับชื่อผู้ใช้เข้ามาทางแป้นพิมพ์

เมื่อเรา Run โค้ดจะมีข้อความให้กรอกชื่อ

mystou-com-java-basic-34-1

ถ้าไม่กรอกอะไรลงไป แล้วกด Enter เลยจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-java-basic-34-2

จะเห็นว่าเป็นค่าว่าง ไม่มีชื่ออะไรเลย

หากเราต้องการตรวจสอบว่าผู้ใช้กรอกอะไรเข้ามาหรือไม่

เราสามารถใช้ if ในการตรวจสอบค่าที่รับเข้ามาได้

ถ้ากรอกข้อมูลค่อยแสดงข้อความสวัสดี ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง : โปรแกรมรับชื่อผู้ใช้เข้ามาทางแป้นพิมพ์ใช้ if ตรวจสอบค่าว่าง

ผลลัพธ์ : กรณีกรอกชื่อ แพรว ลงไป

mystou-com-java-basic-34-3

ผลลัพธ์ : กรณี name เป็นค่าว่าง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

mystou-com-java-basic-34-4

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic