Java การทำให้เกิดทางเลือกด้วยคำสั่ง switch

switch เป็นคำสั่งให้ทำทางเดียวจากหลาย ๆ ทางเลือก
โดยการตรวจสองเงื่อนไขตาม case ต่าง ๆ
หากเงื่อนไขตรงกับ case ใด ก็จะทำงานใน case นั้น ๆ

ตัวอย่าง : การใช้คำสั่ง switch

 
จากโปรแกรมด้านบน เป็นการรับข้อมูลตัวเลขเข้ามาจากทางแป้นพิมพ์
เพื่อทำการตรวจสอบตาม case ต่าง ๆ หากตัวเลขตรงกับ case ใด
โปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งหลัง case นั้น ๆ

หมายเหตุ : 
break : ใช้ในการหยุดการตรวจสอบ case
default : ใช้ในกรณีที่ไม่ตรงกับ caseใด ๆ คำสั่งใน default จะทำงาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic