Java การใช้งาน array

ในการใช้งาน array เราสามารถใช้งาน array ได้ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้


1. กำหนดชนิดตัวแปรที่จะเก็บใน array
2. ใช้ [ ] เพื่อระบุว่าเป็น arrayและตั้งชื่อให้ array
3. สร้าง Object ของ array พร้อมกับกำหนดขนาดของ array
4. กำหนดค่าให้ array
5. แสดงค่า

ตัวอย่าง : การใช้งาน array แบบที่ 1

 

เราสามารถประกาศตัวแปร array พร้อมกับกำหนดค่าให้ array ได้ดังนี้

ตัวอย่าง : การใช้งาน array แบบที่ 2

 

Index ของ arrayในการเข้าถึง array เราจะระบุตำแหน่ง หรือ index ของ array โดยตำแหน่งแรกใน array เริ่มต้นที่ 0

score[0]
score[1]
score[2]

รวมจะเท่ากับ 3 คือ ขนาด ของ array ที่เราประกาศเอาไว้

score = new int[3];

    หรือ

int[] score = {50,60,90};

 

ขนาดของ array เราสามารหาขนาดของ array ได้

โดยการเรียกใช้เมธอด length

ตัวอย่าง : การแสดงขนาดของ array


ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-40-1

จะเห็นว่า เราได้ค่าขนาดของ array คือ 3 แต่ต้องระวังในเรื่องของสองคำนี้ คือ “ขนาดของ array” และ “Index ของ array”

ขนาดของ array คือ จำนวนทั้งหมดใน array = 3
แต่ index ของ array จะมีแค่ ตำแหน่งที่ 0, 1 และ 2
คือ score[0], score[1], score[2]

หมายความว่า index ของ array มีค่า = ขนาดของอาเรย์ – 1

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|