Java Web MVC ตอนที่ 1 เริ่มต้น


สามารถดาวน์โหลดโปรเจ็กได้ที่


MVC (Model-View-Controller) คือ หลักการออกแบบ (design pattern) รูปแบบหนึ่งที่แบ่งซอฟต์แวร์(software) ออกเป็นส่วนต่าง ๆ …

java-web-mvc-1-01

ภาพที่ 1 MVC

M = Model หมายถึงส่วนที่เป็นตัวแทนของข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เราจะนำมาบันทึกลงตารางในฐานข้อมูลและข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์โดย ดึงมาจากฐานข้อมูลเพื่อนำไปแสดงผลในส่วนของ View

V = View หมายถึงส่วนที่ใช้ในการแสดงผล ผู้ใช้จะมองเห็นและเป็นผู้ส่งคำสั่งต่าง ๆ อาจจะทำโดยการคลิกหรือการเลือก ฯลฯ และคำสั่งนั้นจะไปเรียกใช้ Controller

C = Controller เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและเรียกใช้ส่วนต่าง ๆ ตามลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคำสั่งที่รับมา แล้วส่งผลลัพธ์นั้นกลับไปให้แก่ผู้ใช้

MVC มักจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละภาษาที่ถูกเลือก ในพัฒนาซอฟต์แวร์ ในตอนต่อไปนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ MVC ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บโดยใช้ภาษา Java ในส่วนของ Java Web


>>> เรียนรู้ MVC ด้วยโปรเจกต์ Java WebMVC

Java Web MVC ตอนที่ 1 เริ่มต้น
Java Web MVC ตอนที่ 2 โครงสร้าง
Java Web MVC ตอนที่ 3 Model
Java Web MVC ตอนที่ 4 DAO
Java Web MVC ตอนที่ 5 Controller และ View
Java Web MVC ตอนที่ 6 ประโยชน์ของ MVC
Java Web MVC ตอนที่ 7 เพิ่มข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 8 แก้ไขข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 9 ลบข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 10 สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|