Java การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while

    while loop เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ โดยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำ ในกรณีที่เราต้องการให้โปรแกรมทำงานแบบซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่ต้องการ สามารถใช้ while loop ในการควบคุมการทำซ้ำของโปรแกรมได้

รูปแบบ :

mystou-com-java-basic-43-0

    ภาพด้านบนแสดงรูปแบบการเขียนคำสั่ง while loop ในวงเล็บคือเงื่อนไขที่เราต้องการใช้ในการควบคุมการทำซ้ำ เช่น ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมทำงานไม่เกิน 10 ครั้ง จะเขียนคำสั่งในวงเล็บได้ดังนี้ (i < 10) โดยค่า i จะเริ่มจาก 0 และเพิ่มค่าที่ละ 1 ไปเรื่อย ๆ

    คำสั่งหลังวงเล็บเงื่อนไขการทำซ้ำ คือ คำสั่งที่เราเขียนเอาไว้ให้โปรแกรมทำงานในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริง หรือคำสั่งในเครื่องหมายปีกกา { }หากเงื่อนไขเป็นเท็จ หรือ i มีค่ามากกว่า 10 โปรแกรมจะไม่ทำคำสั่งในเครื่องหมายปีกกา และออกไปทำคำสั่งต่อไปหลังเครื่องหมายปีกกา

    ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลจาก array 3 ตำแหน่ง ดังนี้

    จะเห็นว่าเราต้องเขียนคำสั่งซ้ำ ๆ กัน 3 คำสั่ง โดยข้อมูลที่เปลี่ยนไปคือ ตำแหน่งของ array เท่านั้น ซึ่งตำแหน่งนี้เริ่มต้นที่ 0 และไปจบที่ 2 ในกรณีแบบนี้เราสามารถ นำ while loop มาใช้เพื่อให้ทำงานซ้ำ ๆ ได้ดังนี้ ลองอ่านโค้ดและ Comment ในโปรแกรมนะคะ จะทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ 🙂

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-43-1

    ดังนั้น เราสามารลบการแสดงผลแบบเดิมทิ้งได้เลยจะได้โค้ดทั้งหมดดังนี้

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-43-2

    จะเห็นว่าคำสั่ง while loop ทำให้เกิดการทำซ้ำเรื่อย ๆ ตามเงื่อนไขที่มี หากเงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานในเครื่องหมายปีกกา { } หากเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมจะออกจากการทำซ้ำ (loop) และทำคำสั่งในบรรทัดถัดไปทันที จะเห็นว่าการใช้คำสั่ง while loop ทำให้โค้ดโปรแกรมลดลงมาก อ่านง่ายขึ้น และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic