ตอนที่ 7 SQL : การเรียงผลลัพธ์ (ORDER BY)

ในการดึงข้อมูลมาแสดงผล
บางครั้งเราต้องการเรียงลำดับข้อมูล
ตามความต้องการบางอย่าง
เช่น เราอยากจะเรียงข้อมูลตามราคา (price) หนังสือ
จากมากไปหาน้อย (DESC)

และต้องการแสดงผลแค่ 2 คอลัมน์ คือ
ชื่อหนังสือ (title) และ ราคา (prie) เท่านั้น
สามารถกำหนดเงื่อนไขได้จากคำสั่ง SQL ดังนี้

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-7-1

หรือถ้าต้องการเรียงลำดับจากราคาน้อยไปมาก
ก้ใช้คำสั่ง ASC ดังนี้

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-7-2

จากโค้ดทั้งหมดดังนี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
PHP and PDO Basic : แบบ 1 ตาราง
ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล (Database)
ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table)
ตอนที่ 3 phpMyAdmin : เพิ่มข้อมูลลงในตาราง (INSERT)
ตอนที่ 4 PHP & PDO : เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ตอนที่ 5 PHP & PDO : การดึงข้อมูลในตารางมาแสดงผลทั้งหมด fetchAll()
ตอนที่ 6 PHP & PDO : การดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงผลทีละแถว fetch()
ตอนที่ 7 SQL : การเรียงผลลัพธ์
ตอนที่ 8 PHP & PDO : การกำหนดค่า fetch_style
ตอนที่ 9 PHP & PDO : การดึงข้อมูลตามเงื่อนไข prepare()
ตอนที่ 10 PHP & PDO : การใช้ตัวเก็บค่าที่ไม่มีชื่อ (?)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|