ขอบเขตและสิ่งแวดล้อมของระบบสารสนเทศ

สิ่งสำคัญในการระบุถึงความสามารถในภาพรวมของทั้งระบบ เรียกว่า “ขอบเขตของระบบ” (System Boundary)

 

การคำนึงถึงขอบเขตของระบบให้ครบถ้วนและชัดเจนที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างทีมนักพัฒนาระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

 

ระบบสารสนเทศจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเสมอ ซึ่ง สิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานและความคงอยู่ของระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
หมายถึงปัจจัยใด ๆ ที่อยู่ภายในระบบ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความคงอยู่ของระบบ ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายในนั้นสามารถควบคุมได้ เช่น

  • โครงสร้างองค์กร
  • ขั้นตอนการทำงาน
  • ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

 

สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment)
หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงาน และการคงอยู่ของระบบ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น

  • คู่แข่ง
  • ผู้ผลิตวัตถุดิบ
  • กฎหมาย
  • เทคโนโลยี เป็นต้น

 


การนิยามของเขตและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|