UML : Class

คลาส (Class) เป็นการจัดกลุ่มของวัตถุ ที่มีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันไว้ภายในคลาสเดียวกัน

 

เช่น คลาสสินค้า (Product Class) และคลาสผู้ขายสินค้า (Vendor Class) โดยแต่ละคลาสจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

 

1. คุณลักษณะ (Attribute)  เป็นการรวบรวมคุณลักษณะ ของสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาระบบ

2. วิธีการ (Method/Operation) เป็นการระบุกิจกรรมที่วัตถุสามารถทำได้ หรือถูกร้องขอให้ทำได้

 

ตัวอย่างเช่น :

คลาสสินค้าจะมีส่วนของคุณลักษณะของสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น
– รหัสสินค้า (Product_ID)
– ชื่อสินค้า (Product_Name)
– ราคาต่อหน่วย (Price)

 

วิธีการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น
– การแสดงราคาขายของสินค้า (Get_Price)

 

01-system-snalysis-uml-object

 

ในหลักการเชิงวัตถุนั้น คลาสจะเป็นนามธรรม (Abstract) นั่นคือระบบจะไม่สามารถสร้างกิจกรรมใด ๆ เพื่อดำเนินการกับคลาสได้ เช่น กิจกรรมการขายสินค้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสินค้าเป็นเพียงนามธรรมที่จับต้องไม่ได้

 

ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการ การสร้างวัตถุจากคลาสนั้น ๆ ซึ่งเรียกกระบวนการดังกล่าว่า “อินสแตนเตชั่น” (Instantiation) และเรียกวัตถุที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวว่า “อินสแตนซ์” (Instance)

 

ตัวอย่างเช่น

การสร้าง Instance ของยาสีฟันยิ้มสวย และ Instance  ของสบู่หอมแจ่งใสจากคลาสสินค้า เพื่อทำกิจกรรมการขายสินค้า

 

02-system-snalysis-uml-object

 

(อ้างอิงจาก : คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
โดย อ.อรยา ปรีชาพานิช )

 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|