UML : Object

ออบเจ็กต์(Object) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ ผู้ใช้ต้องการจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณ์ เฉพาะของวัตถุ (Object Data) และพฤติกรรมของวัตถุ (Object Behavior) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นกับวัตถุนั้น ๆ ไว้ในระบบที่จะพัฒนา

 

โดยวัตถุเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น บุคคล สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้ วันและเวลา เป็นต้น

 

ตัวอย่างเช่น :

สินค้าที่ขายในร้านถือว่าเป็นวัตถุหลัก ที่ร้านสะดวกซื้อต้องการจัดเก็บในระบบ สินค้าแต่ละรายการ ก็จะมีข้อมูลคุณลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น

ชื่อสินค้า : ผงซักฟอกคลีนเพาเวอร์
รุ่น : อโรมา
ขนาด : 3500 กรัม

 

โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสินค้า ที่ต้องการจัดเก็บไว้ในระบบ เช่น
– การลงทะเบียนรายการสินค้า
– การแสดงราคาสินค้า
– การขายสินค้า
– และการซื้อสินค้า เป็นต้น

 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม (Activity) การกระทำ (Action) หรือการเคลื่อนไหว (Movement) จะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ (Relationship) ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ จึงต้องอาศัยการตีความเท่านั้น

 

และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างวัตถุตั้งแต่ 2 วัตถุขึ้นไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

 

ตัวอย่างเช่น :

“สมชายเข้าไปในห้องหมายเลข 412 เพื่อหยิบสมุดบันทึก” สามารถสรุปเป็นประเด็นหลักได้ดังนี้

วัตถุ คือ
– สมชาย
– ห้องหมายเลข 412
– สมุดบันทึก

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ คือ
– สมชายเป็นเจ้าของห้องพักหมายเลข 412
– สมชายเป็นเจ้าของสมุดบันทึก
– สมุดบันทึกอยู่ในห้องพักหมายเลข 412

(ความสัมพันธ์ลำดับที่ 1 และ 2ต้องอาศัยการตีความจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ลัมดับที่ 3 ไม่ต้องอาศัยการตีความ เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์)

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ
– สมชายเข้าไปในห้องพักหมายเลข 412
– สมชายหยิบสมุดบันทึก

 

(อ้างอิงจาก :
คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
โดย อ.อรยา ปรีชาพานิช )

 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|