Java ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลาส

    คลาส (class) คือ ต้นกำเนิดของ ออบเจ็กต์ (Object ) หรือ อินสแตนซ์ (Instance) ก่อนที่เราจะมีออบเจ็กต์ หรือ อินสแตนซ์ ได้นั้น เราจะต้องสร้าง คลาส ขึ้นมาก่อน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

Read More