NetBeans: ทำความรู้จัก Label กับ TextField

Label แปลว่าฉลากหรือป้ายสินค้า เราใช้งาน Label เพื่อที่จะส่งข้อความสื่อสารกับผู้ใช้งาน ส่วน TextField เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราใช้รับค่าต่าง ๆ เข้ามาประมวลผลในโปรแกรม Read More

NetBeans: วิธีสร้าง JFrame

JFrame คืออะไร ? ที่จริงก่อนจะทำความรู้จักกับ JFrame เราควรจะรู้จักคำว่า GUI เสียก่อน GUI ย่อมาจาก Graphical User Interface เป็นเรื่องของการนำกราฟิกมาใช้สร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

Read More