UML : Object

ออบเจ็กต์(Object) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ ผู้ใช้ต้องการจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณ์ เฉพาะของวัตถุ (Object Data) และพฤติกรรมของวัตถุ (Object Behavior) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นกับวัตถุนั้น ๆ ไว้ในระบบที่จะพัฒนา Read More